نری نگین دق میکنم گریه رو هق هق میکنم

تو این دیار بی کسی من خودمو گم میکنم نری نگین دق میکنم

طفلی دل ساده من بهونت و هی میگیره

میگه اگه نگین بره بعد نگین اون میمیره