باید که گریه کنم واسه عزای خودم

شبونه گل ببرم خودم برای خودم

نشد نشد که بیام بازم به دیدن تو

نشد نفس بکشم نفس کشیدن تو  

روزای تار منه شبای روشن تو

چقد غریبه شدی منم منم منه تو

هنوز رویای تو دنبال منه هنوز زخمای تو

رو بال منه هنوز از خواب خوشت میپرم هر شب

ببین تقدیر بد بی خبرو ببین طوفانیه

چشمای ترو ببین تو دوریو تنهاترم هر شب