با تو که باشم از همه دورم دلمو چفت میکنم با تو باهات جورم

یه نمه بارون رو صورتامو نفسم برو بریم امشبه شب دوتامون!

نظرت چیه بزنیم تو دل جاده منو تو و یه موزیک خوب و یه سفر ساده