تموم دنیای منی تو کار دله تموم دنیای منی تو کار دله

کار دله که شب و روز غمگینم کار دله که شب و روز بیتابم

کار دله دیگه طاقت ندارم کار دل از عشق تو میمیرم

کار من از عشق تو میمیرم