نفس بکش برای من که جان توست تمام من

به پای تو نشسته قلب بیگناه من به همان جادوی چشمان تو سوگند 

می آیم از هر جا که باشد زیبای من دل بیقرارم برایت

آرام جان من باش ماه من باش مانده در راهم 

دلتنگم روی شالت گریه میخواهم

آرام جان من باش ماه من باش مانده در راهم