نفس نفس بیادتم من کار دله

نفس نفس بیادتم من کار دله

تمام دنیای منی تو کار دله

حیف از جدایی منو تو چه مشکله

حیف از جدایی منو تو چه مشکله

کار دله که شب و روز بی تابم

کار دله که شب و روز غمگین