ساکن اوج قلبمی دی تا کی اراد بخونم

بیلن بمرم ای دله و دس چیه

در واقعه بوی تو اروم منه

حتی پاسبونی اون موی تو قانون منه