اگه پیری بـوئـم صحرایی مرده صحرایی مرده بمیرما

جان ماری گمه دل پر درده دل پر درده بمیرما

وارش و شبنم و بواره کم کم

بلـکه بوو کم بلکه بوو کم می دلی غم