نمیخواستم جاشم به زور تو قلبت میخوابیدی من بیدار بودم