نفس بکش تو در گوشم یه حالی بشم

بپره هوشم یه جوری که خیلیا حرصشون درآد

ی کم برام صداتو ناز کن جلو چشام موهاتو باز کن

اونا که توو نختن چشمشون درآد