متن آهنگ مسیح و آرش AP نمیشد راحت

 

نه نمیشد راحت از تو دل کند نه نمیشد دیگه تحملت کرد

همینطور جولون میدادی

هر جور که قلبت میخواست

مریضم مغرور شدم ازت دور دلمو بردن دیگه دل بکن که کم آوردم

دیگه نمیخوام به یاد تو بریزم اشکی برام

مهم نیست بعد من باشی تو با هر کی

دلم باز که فقط برم از این بازی میرقصیدیم باز تو با هیچ سازی نمیسازی

نه نمیشد راحت کنار اومد باهات

تا تهش واستادم تو سر میخورد پات

دلم آدم بود نمیفهمیدی تو تو لجبازیات نفسگیر میشد

میدونم الان میزنی نیش خند

میفهمی روزی که دیگه نیستم

دیگه نمیخوام به یاد تو بریزم اشکی برام مهم نیست بعد من باشی تو با هر کی

دلم باز که فقط برم از این بازی میرقصیدیم

باز تو با هیچ سازی نمیسازی