متن آهنگ سعید کریمی نمیچینم گلی

 

نمیچینم گلی که خار داره دلبر

نمیچینم گلی که خار داره دلبر

نگیرم دختری که یار دازه دلبر

نگیرم دختری که یار دازه دلبر

سیارمو میگردم کسی نمیدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم

سیارمو میگردم کسی نمیدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم

سیارمو میگردم کسی نمیدونه دردم

ظاهر شادی دارم اما اسیر دردم