روزای خوبو دنیای خسته قلبی که درمان شد رو همه بسته

بارون نم نم دستات تو دستم یاد تو زیر بارونم میکنه مستم

میکنه مستم روزای خوبو دنیای خسته

قلبی که درمان شد رو همه بسته