امروز سرمو محکم زدم به دیوار

وقتی دیدم خالیه پاکت سیگار

تو که بی من خوشی ازم چی میخوای

بعد از دو سال اومدی داری چیکارم

منو خاطرات با هم خوبیم

تو هم نمیرفتی اگه آدم بودی

نه نه تو رو میخوام نه هیچکس دیگه

مابقیشم مثل این روزا میگذرونیم

با خیلی اومدی اما الکی بودی

جیب مادیاتی و همه پولی