متن آهنگ حسن مزینانی نوازش

 

آروم نمیگیره دلم تا وقتکه دورم ازت

تسکین دردای منه آغوش گرم تو فقط

یا برمیگردی یا منو میدی به دستای جون

دیوونگی باشه یا عشق میخوام تورو تا پای جون

رد نوازشهای تو مونده هنوزم رو تنم

مثل یه دیوونه همش با عکس تو حرف میزنم

سنگین شده رو دوش من این کوله بار خاطره

باید بمیرم تا تورو شاید بشه یادم بره

حس میکنم تنهایی رو توی تموم لحظه ههام

تصویر تو کم رنگ نشد توو قاب غمگین چشام

برگرد تویی تنهای کسی که روبه راهم میکنی

آروم میگیرم لحظه ای که تو نگاهم میکنی

که تو نگاهم میکنی

رد نوازشهای تو مونده هنوزم رو تنم

مثل یه دیوونه همش با عکس تو حرف میزنم

سنگین شده رو دوش من این کوله بار خاطره

باید بمیرم تا تورو شاید بشه یادم بره

رد نوازشهای تو مونده هنوزم رو تنم

مثل یه دیوونه همش با عکس تو حرف میزنم

سنگین شده رو دوش من این کوله بار خاطره

باید بمیرم تا تورو شاید بشه یادم بره