مگه میشه نباشی مگه میشه نمونی یکم دورشی میبینی که بی من نمیتونی

بمیرم چشات خیسن نبین مردم چی میگن تو جات امنه عزیزم بگو میمونی با من

وجود تو دلیل عاشقیمه چشای تو تموم زندگیمه تو رو بگیرنت ازم میمیرم

نباشی حال و روز من وخیمه وجود تو دلیل عاشقیمه چشای تو تموم زندگیمه