چه کردی با خودت چاوشخونه خا بی زائر

چه کردی با خودت بغض خیابونای بی عابر

موذن زاده رو مزارت نوحه می خونه

چه کردی با خودت آوازه خونه شهر بی شاعر

چه دردی می کشه عاشق فقط پاییز می دونه

خراسون از چه می ناله فقط چنگیز میدونه

عذاب هرزه رویی گل جالیز میدونه

موذن زاده رو مزارت نوحه می خونه

منو بعد تو با دایه پریشون خون بغل کردن

گل طوفان شدم موجج منو اوج غرل کردن

وجودم آش و لاشه انفجارای دمادم شد