دچار گشته هر که بر جنون چشم های تو

بیا بیا ببر مرا دلم از اینجا زده است 

به موج ها بگو کمی یواش تر بهم زنند

حوالی تو یک نفر دلی به دریا زده است