نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم من که هیچ جایی

بجز تو بغلت گریه نکردم نفسم از نفست چرا یه شب تو این هوا

جدا نمیشه میدونی هیچکسی غیر از تو برام بخدا خدا نمیشه

محاله تا ته دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره

محاله یک نفر پیدا شه این عشقو بتونه یک نفس از لحظه های من بگیره