نگو رفتنی شدی نگو میخوای ولم کنی بری منو

با خاطرات زیر پات له کنی تو که رفتنی شدی

دنیا خراب شد رو سرم تو که رفتنی شدی من ماندمو

چشای ترم اینقدر زدم خودم دیه جای سالم ندارم