دایه رولگد چاری ناچاره وه خاطر عشق بی دل دامه جاده

و خاطر فقر بی دل دامه جاده

تیپ رودارت کوشیل کتانت

وقتی ری کردیای بیام حیرانت شیشه شراوم حال خراوم

مه بار کیشگی هامه ناو جاده هامه فکر یار