اگه بعد و هزار سال یه رو یه جی دیدیمو یکه چه وم ایخی بگی

چه وابی دلته زمه عزیزم اگه بعده هزار سال ک سر و گل نهی

دیدیمو یکه چ وم ایخی بگی سی کن ک چطو بعدت مریضم

می و یایم ایره چه بی دلوم کردی می و یایم ایره چطو ولوم کردی

ایسو ورگشتی بگی پشیمونم نیخم ای جونه اگه بنده و تو جونم