متن آهنگ ها کیجا شی ماره بو تیسه عروسی نیره

 

ها کیجا شی ماره بو تیسه عروسی نیره صبر هاکنه بل من بیم

ها کیجا شه ماره بو اماره بازی نیره صبر هاکنه بل من بیم

ها کیجا شی ماره بو انی قیافه نیره صبر هاکنه بل من بیم

ها کیجا شی ماره بو طلا نشونه‌ نیره صبر هاکنه بل من بیم

ها کیجا شی ماره بو انی میسه پیغوم نده صبر هاکنه بل من بیم

گته ای جان ته قد مثه چناره آ من ته قربون آبمردمه مارا بمردمه

ها کیجا شی ماره بو انی میسه پیغوم نده صبر هاکنه بل من بیم

شی پیر برار بو میسه خط و نشون نده صبر هاکنه بل من بیم

ها‌کیجا خنه هنیش هیچکس حرف گوش نکن صبر هاکنه بل من بیم

اسا خواستگار بیه مِره فراموش نکنی صبر هاکنه بل من بیم