اگه دلت با من نیست میزارم و میرم چه طور میاد بشکنی دلمو تو بیرحم

هر چی کشیده این دل فدای چشمات بی وفایی نکن میمیرم من برات

دل شکسته که دل نمیشه بی وفا مگه عاشق ازش خسته میشه بی حیا

ای دل غافل جوونیم رفت بی هوا شکستی قلبمو مثل شیشه بی وفا