میندازم رو بدنت دوستت دارم به دنیا ای دلربای زیبا

تویی فقط تو تنها تو فلب عاشق ما عروس شهر رویا

برگ گل پونه می برمت به خونه به جای رد پا هات بنفشه زد جوونه

تیر وکمون ابروت دلم رو کرد نشونه هر کی تو باغ چشمات

گردش کرد جوونه دیوونه شد دیوونه