هر وری بری باهاتم داش آره هر وری بری باهاتم داشم

از هر جا میخواد بذار باد بیاد شناختم خیلی از دوستامو تهش

الکی بودن مثه سوسمارو اشک آره همه حیوونیم بولداگ و لش

ولی نمیذاریم بشه یه روز باغ وحش