هروقت هم نبودی نبودی رو ولش کن عشقم جونم همه چیزم

بذار همه زندگیمو به پات بریزم بذار شاعر شم  شعرتو بنویسم

بدون من عاشق کسی غیر خودت نیستم عمرم یکی یه دونم

بدون عمرا من تو رو با کسی یکی بدونم کلا انگار با همه فرق داری