متن آهنگ هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

 

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

یار مو مهربون ماله آبودانه یه دانه یار مو مهربون ماله آبودانه یه دانه

عزیز تا تو نیایی مو نخندوم عزیز تا تو نیایی مو نخندوم

دگر عهد و وفا با کس نبندوم یه دانه

هله دان دان دان یه دانه یاروم مال آبادانه

هله دان دان دان یه دانه یاروم مال آبادانه

هوار هوار یا هوا یاروم میایه هوار هوار یا هوار دلداروم میایه

این دل اسیره ز دوریت بیماره دل حسرت کشوم دیگه طاقت نداره

یاروم میایه حالا دل داروم میایه یاروم میایه حالا دل داروم میایه

آهنگ هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

یار مو مهربون مال آبودانه یه دانه یار مو مهربون مال آبودانه یه دانه

عزیز تا تو نیایی مو نخندوم عزیز تا تو نیایی مو نخندوم

دگر عهد و وفا با کس نبندوم یه دانه

هله دان دان دان یه دانه یاروم مال آبادانه

هله دان دان دان یه دانه یاروم مال آبادانه

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

هله دان دان دان هله یه دانه وای یه دانه

یار مو مهربون مال آبودانه یه دانه یار مو مهربون مال آبودانه یه دانه

دان دان هله دان دان هله دان دان هله دان دان هله