همان کس که همیشه یار ما بود خدا بود حسابش ز خلایقش جدا بود خدا بود

خدا بود و خدا بود و خدا بود همان که چشممان به سوی او بود خدا بود

همان کس که گره گشای ما بود خدا بود من اگر خانه خرابم به تو دل دادم و دین

تو که آیینه مهری منو اینجوری نبین به تماشای تو دیوانه ترم از همه کس

دل سودا زده ام پای تو افتاده همین من اگر خانه خرابم به تو دل دادم و دین