همه جوره پایتم من بیا دل ما رو نشکن قول میدم خوش بگذره به تو

تو بیشتر از من دلتو یه جوری میبرم شده نازتو هی میخرم

اون جاها که آرزوته بری خودم تورو میبرم

همه جوره پایتم من بیا دل ما رو نشکن قول میدم خوش بگذره به تو

تو بیشتر از من دلتو یه جوری میبرم