همه خوبیا رو با هم داشت گل عشقو تو قلبم کاشت یهو اومد غم بره

دلیل زنده بودن شد یه تیکه از جونم شد میترسیدم بره

مثل خواب پرید از تو چشام بوی عطرش موند