همه میگن از اون آدم خلایی میکشونی من رو آهن ربایی

واسه برنامه هامو هر دو پاییم 

ولی نگو به من نقطه سر خط

تازه این ماجرا شروع بشه روزای خوب میان پشت سر هم

ابرا میرن کنار طلوع بشه

نذار برام انقد شرط

بسه خوب نگاه نکن تو به غرب