ببینم کجای کاری هنوز میشنوی هنوز سرحالی

شنیدم قهر کردی با ما خدا از اون بالا هوامو داری

میشنوی ناله هارو دعای مردمو کار ما رو

خیلی خستم حتی از قبل کاش میشد برگردم عقب

بشم پسری که گند نزنم همه بلند شن واسم دست بزنن