از سمت تو میاد یه حس خاصی که منو میکنه خیره بهت

ولی تو یه بی توجهی که جای دیگه گیره دلت

من دیگه جوونیم رفتو در اومده پیر دل بیا تا از ین دیرتر نشده

هنو دستاتو میشه گرفت