هی ای دل عاشق این نبود حقت دست دوستی داد با رقیبونت

با رقیبونت ای دل تنها این نبود حقت تو پیشش باشی اون نیاد سراغت

باز منو شبای تار توی فراق یار گذشت همه روزای جوونیم توی انتظار گذشت 

تا کی حسرت و دوری خدا تا کی صبوری