همه دنیارو گشتم تا رسیدم پیش آرامش رسیدم پیش اونیکه تمام عمر میخوامش

همه دنیارو گشتم تا به این خونه بگم خونم نگو امشب مون اینبار تمام عمر میمونم

همه بارونو دوست دارن من اما نم موها تو توی گوشم بگو آروم تمام آرزوهاتو

 همه بارونو دوست دارن من اما نم موها تو

 توی گوشم بگو آروم تمام آرزوهاتو