همینجوریش یه شهر باهام بده تو سمت من باش عذابم نده

بی تو کاشکی ساعت نره که کل سال با تو واسم کمه

همینجوریش یه شهر باهام بده تو سمت من باش عذابم نده

چشم به راه طاقت کمه اون بی تو ترسید و باخت از همه

نمیبینی وابستته ای دیوونه ی ماتم زده نمیبینی حالم بده

منو به تنهایی باز عادت نده