حسین پاکی بارانها حسین روشنی جانها بابی انت و امی و نفسی

و اهلی و مالی همه وجودم گرفته، به هوای تو شور و حالی

عشق پا برجاست زندگی زیباست تا دلا دست ابی عبدالله ست

هیچ لاله ای چون شهید تو زیبا نیست شهید آیه شیدایی ست