میگم هیچ مسئله ای واسم مثه لایی نی

اینقده توپه حالم که بیخیالم میگم هیچ مسئله ای واسم مثه لایی نی

من یه عمر بازیچه ی این روزگارم

یک دو سرکار بذار برم چون انگار فازم بین بده ولم کن یک دو سرکار بذار برم

چون انگار فازم بین بده ولم کن

هیچ مسئله ای واسم مسئله ای نی