خنجری زد ز پشت از من جدا شد نمک دادم به هرکس دشمنم شد

شد بلا بر سرم آفت جان شد ای خدا روزگار زخمی رو قلب من زده

با زخم آدماش وجودمو آتش زده