وقتشه دیوونه بشم به سیم آخر بزنم وقتشه که شماره تو بگیرم و زنگ بزنم

نمیتونه سد کنه راهمو کسی جلودارم نیست

مث تو یکی یه دونه اخه تو این حالم نیست

حالیم نیست یالا پاشو بیا پیش من والا اون ناز و کرمشه و رو ببینم

ما رو جادو میکنی والا چشمون سیاهت کشته ما رو