بعضی وقتا سخت ترین بخشی که باید بازی کنی رو خودت قصه شو نوشتی

پس سعی کن نباشه چیزکی تا نگوین چیزها

مال من باش که همیشه من مال تو بودم عاشقم باش اگه میشه

مال من باش که بجز تو به کسی حسی ندارم

بگو آره دیگه صبح شد مال من شو اگه بازم واسه تو مهمه قلبم

عشقو باهات تجربه کردم