چقدر خیره بشم به عکس روی میز دیگه شدم بدون تو مرد پاییز

صدام خیلی گرفته مثه صدای سازم میخوام نیامو بازم کنار تو بسازم

دلم تنگه یه لحظه بازم پیشت بشینم من هر جایی میخونم شاید تورو ببینم