زندگی فرمانده و ما یه تک کلاغ پر دنبال چی وقتی دزد خود کلانتر

مهم نی الکلیم شدم حواس پرت میبینم روزی رو که دنیا میزنه برام دست

ولی حال من با تو خوب میشه میخوام شبا بمونم تا طلوع پیشت

تو نیمه ی منی این در و تخته با تو جور میشه