پای ثابت قلب من ببین شدی درد من هر کاری باشه میکنم

تا تو بشی سهم من من هر کاری که میکردم برای عشقمون بود

نمیدونستم از یاد تو میره انقدر زود کجا تو این مسیر دیدی سر قولم نمونم

بری تا آخر دنیا میمونی بند جونم