متن نوحه پدرم خادم دربار حسین

 

پدرم خادمِ دربار حسین ؛ مادرم هست عزادارِ حسین

هر کسی هست طرفدار کسی ، پسرم هست هوادار حسین

من از آن روز که در بند توام آزادم ، چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم

ماه تویی راه تویی ابی عبدالله ، ماه تویی راه تویی ابی عبدالله

عشق دلخواه تویی ابی عبدالله ، حضرتِ شاه تویی ابی عبدالله

یا حسین یا حسین ابی عبدالله ، یا حسین یا حسین ابی عبدالله

‼ * ‼ * ‼ * ‼

نوکرم نوکر بازار حسین سرورم هست علمدار حسین

شغل من هست گدایی درش باورم جلوه ی رخسار حسین

من از آن روز که در بند توام آزادم زلف بر باد مده تا ندهی بر بادم

آب تویی ناب تویی ابی عبدالله شور اصحاب تویی ابی عبدالله

رب الارباب تویی ابی عبدالله

یا حسین یا حسین ابی عبدالله یا حسین یا حسین ابی عبدالله