پرپر کردم گل باغ غرورم را

تا در دستان تو باشد دل تنهام

چنان کشتی دل غرق نگاهت شد

که رفت از یاد من غم های این دنیا