شنیدم با یکی دیگه هستی به جا من دل به غریبه بستی

شنیدم هر جا میره باهاشی میمیره اگه یه روز نباشی

انقدره واست عزیزه که همه خاطراتم و فراموش کردی

میدونی بی تو میمیرم واسه اینه دست به هر کاری زدم برگردی

پس دل من چی چرا گذاشت و رفت ای دل غافل اونم گذاشت و رفت

بی کسی آخر امد سراغم چاره ندارم باید جداشم