پس سلامم کن ای شاه تمامم کن تا پر شود از عطر تو درمان دلم

مهربانم باش عسلی رو زبانم باش غیر از تو نباشد هیچکسی یار دلم

ای شاه دلم آهسته آهسته مهر تو دل نشسته

عاشق تو دل پرسته مهرجان دلم آهسته آهسته همه چیز تو یک دسته

دل به اصالتت بسته مهر جان دلم

مهرجان دلم