متن نوحه امام رضا منو دوباره دعوتم کن

 

پناهم بده کسی رو به جز تو ندارم

پناهم بده برا دیدنت بی قرارم

پناهم بده پناهم ، پناهم بده پناهم

پناهم بده کسی رو به جز تو ندارم

پناهم بده برا دیدنت بی قرارم

پناهم بده پناهم ، پناهم بده پناهم

دلتنگ حرمم ، دلم برا نسیم صبح حرمت پر میزنه

دلتنگ حرمم ، دلم یه وقتایی میاد به گنبدت سر میزنه

دلتنگ حرمم ، دلم برا نسیم صبح حرمت پر میزنه

دلتنگ حرمم ، دلم یه وقتایی میاد به گنبدت سر میزنه

امام رضا منو دوباره دعوتم کن ، امام رضا دلم گرفته

امام رضا منو دوباره دعوتم کن ، امام رضا دلم گرفته

امام رضا یه کاری کن برای اونکه چند وقته حرم نرفته

امام رضا منو دوباره دعوتم کن ، امام رضا دلم گرفته

امام رضا منو دوباره دعوتم کن ، امام رضا دلم گرفته

امام رضا یه کاری کن برای اونکه چند وقته حرم نرفته

امام رضا آقای من امام رضا آقای من امام رضا آقای من

امام رضا آقای من امام رضا آقای من امام رضا آقای من

پناهم بده کسی رو بجز تو ندارم

پناهم بده برا دیدنت بی قرارم

پناهم بده پناهم بده

پناهم بده کسی رو بجز تو ندارم

پناهم بده برا دیدنت بی قرارم

پناهم بده پناهم بده

دلتنگ حرمم ، دلم برا نسیم صبح حرمت پر میزنه

دلتنگ حرمم ، دلم یه وقتایی میاد به گنبدت سر میزنه

دلتنگ حرمم ، دلم برا نسیم صبح حرمت پر میزنه

دلتنگ حرمم ، دلم یه وقتایی میاد به گنبدت سر میزنه

امام رضا منو دوباره دعوتم کن امام رضا دلم گرفته

امام رضا منو دوباره دعوتم کن امام رضا دلم گرفته